Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 10 : 36
Năm 2021 : 623
Ngày ban hành:
23/06/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/06/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/06/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/06/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/06/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

PHÒNG GD&ĐT LỤC NGẠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS CẤM SƠN                                                                    ĐỘC LÁP - Tự DO - HANH PHÚC

Số: 09 /BC-THCS CS

Cấm Sơn, Ngày 25 tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC
NĂM HỌC 2018 - 2019

PHẦN MỞ ĐẦU

  1. Các căn cứ để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019. (các văn bản chỉ đạo của ngành và của địa phương).

Căn cứ quyết định số 1132/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2018 về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Công văn số 30/PGD&ĐT-THCS ngày 18 tháng 9 năm 2018 của Phòng GD&ĐT về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019;

Căn cứ vào công văn số 33/KH-PGD &ĐT ngày 28 tháng 9 năm 2018 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng năm học 2018 - 2019;

Căn cứ công văn số: Công văn số 178/CV- PGDĐT ngày 06 tháng 05 năm 2019 của PGD&ĐT Lục Ngạn V/v: Hướng dẫn tổng kết năm học 2018- 2019.

Căn cứ vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của HĐND, UBND xã Cấm

Sơn.

Ngày ban hành:
05/06/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

PHÒNG GD&ĐT LỤC NGẠN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS CẤM SƠN                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/KH-THCS cs                                       Cấm Sơn, ngày 20 tháng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
NĂM
Học 2018 - 2019

Căn cứ quyết định số 1132/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2018 về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ công văn số 30/PGD&ĐT-THCS ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Phòng GD&ĐT về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018- 2019.

Căn cứ vào kết quả năm học 2017 - 2018 và tình hình thực tế nhà trường năm học 2018 - 2019, Trường THCS Cấm Sơn xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 như sau:

Ngày ban hành:
05/06/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học

 

Ngày ban hành:
27/04/2017
Ngày hiệu lực:
27/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip
Văn bản mới